Dahlia 'John Glenn' -- Semikaktus Dahlie John Glenn    

Semikaktus Dahlie John Glenn
AsteraceaeBotanik.de-Suche