Paeonia suffruticosa 'Taisho No Hokori' -- Strauchpfingstrose


Paeonia suffruticosa 'Taisho No Hokori' -- Strauchpfingstrose
    

Strauchpfingstrose 'Taisho No Hokori'
Paeoniaceae