Dahlia 'John Glenn' -- Semikaktus Dahlie John Glenn


Dahlia 'John Glenn' -- Semikaktus Dahlie John Glenn
    

Semikaktus Dahlie John Glenn
Asteraceae